Orion’s Belt

Which of the skies do you know better? Northern or southern? Do you know stars and constellations in both celestial hemispheres? I know very little about them, but what I know for sure is that watching the stars and trying to find patterns in the sky is amazing. Australian sky is definitely very inspiring. Especially, during warm summer nights. Who doesn’t love that? I do. So, one night, just before I went to sleep, I turned off the lights, I opened the window and looked up. And I stared to think, what is it really?

Future or past?
Some people say that the future can be read from the stars, they can foretell person’s fate by their zodiac sign. Maybe? Some say that the past is written in the stars. And that seems right. There are many stories and myths based on the constellations seen and interpreted by ancient civilizations. Furthermore, the concept about past is actually true. The light that we see that is emitted from the stars is actually their image from – sometimes – millions of years ago. It doesn’t mean they died though. The light that travels from the Sun to the Earth needs 8 minutes. So, everyday we see our Sun as it was 8 minutes ago. If it dies, we will only know it after this time has passed.

I think it’s present
I’m looking at them, right here, right now. And I see three very bright lights aligned next to each other. I know it’s Orion’s Belt. But I’m not sure about his story, so I start to read… Orion was a mythological hunter, Poseidon’s son who could walk on the ocean waves. He was known as the greatest and the one who didn’t fear any animals. As very often in the myths, ironically, he died from a scorpion’s sting. That’s why the Scorpio constellation lays directly opposite the Orion’s one in our sky. Whenever Scorpius rises, the Great Huntsman descends.

Belt or boat?
In Aboriginal story tells, the three bright stars (known as Orion’s Belt in Greek mythology) are three brothers from a King-fish clan. One day, when they were out fishing in their canoe, one got hungry and ate one of their holy king-fish that they caught and were supposed to release. The Sun-woman Walu saw that and punished the brothers by sending them h in the sky on the waterspout for breaking the tribal rules. So, this is where they are until today.

Just the stars
The constellation of Orion is located on the celestial equator and that’s why it’s visible throughout the world, in both hemispheres. It’s also upside down in Australia… as everything in the Land Down-Under. I also need to mention that the constellation of Scorpius looks marvelous in the firmament and I’ve never realized that because it’s practically invisible in Poland. To sum up, I have to say, I’m always intrigued by telling the future from the stars, I enjoy reading stories written among them by our ancestors, but just watching them in the present is what I love the most.


Pas Oriona
Które niebo jest Ci bliższe? Północne czy południowe? Czy znasz gwiazdy i ich konstelacje na obu niebieskich półkulach? Ja wiem o nich bardzo niewiele, ale wiem na pewno, że oglądanie gwiazd i szukanie wzorów, które tworzą na niebie jest niesamowite. Australijskie niebo jest zdecydowanie bardzo inspirujące. Zwłaszcza podczas ciepłych letnich nocy. Kto tego nie kocha? Ja kocham. Tak więc, jednej nocy, zaraz przed pójściem spać, zgasiłam światło, otworzyłam okno i popatrzyłam w górę. I zaczęłam się zastanawiać, co to właściwie jest?

Przyszłość czy przeszłość?
Niektórzy mówią, że z gwiazd można wyczytać przyszłość, że można przepowiedzieć los na podstawie znaków zodiaku. Być może? Inny mówią, że to przeszłość jest zapisana w gwiazdach. I to wydaje się być zgodne. Jest całe mnóstwo opowieści i mitów stworzonych na podstawie obserwacji konstelacji gwiazd przez starożytne cywilizacje. Co więcej, idea przeszłości zapisanej na niebie jest w rzeczy samej prawdziwa. Wyemitowane światło, które widzimy na niebie jest obrazem gwiazd sprzed – czasami – milionów lat. Nie oznacza to jednak, że umarły. Światło, które dociera od Słońca do Ziemi potrzebuje 8 minut. Tak więc, codziennie oglądamy nasze Słońce takim jakim było 8 minut temu. Jeśli zgaśnie, dowiemy się o tym jednie po upływie tego czasu.

Myślę, że to teraźniejszość
Patrzę na nie tu i teraz. I widzę trzy bardzo jasne gwiazdy położone w jednej linii blisko siebie. Wiem, że to Pas Oriona. Ale nie jestem pewna jego historii, więc zaczynam czytać… Orion był mitologicznym myśliwym, synem Posejdona, który obdarzony był darem chodzenia po morskich falach. Był znany jako najwspanialszy i ten, który nie boi się żadnych zwierząt. Jak to zwykle w mitach bywa, o ironio, poległ użądlony przez skorpiona. Dlatego właśnie konstelacja Skorpiona leży dokładnie po przeciwnej stronie nieba niż konstelacja Oriona. Gdy tylko Skorpion wschodzi na nieboskłonie, Wielki Łowca zachodzi.

Pas czy łódź?
Według Aborygeńskich przypowieści, trzy jasne gwiazdy (znane w greckiej mitologii jako Pas Oriona) to trzej bracia z klanu King-fish. Pewnego dnia, gdy wypłynęli na morze kajakiem łowić ryby, jeden z nich będąc bardzo głodnym zjadł jedną ze świętych ryb (tegoż klanu), które złapali tego dnia i mieli wypuścić z powrotem do wody. Walu, kobieta-słońce zobaczyło to zdarzenie i ukarała braci zsyłając ich wysoko do nieba na trąbie wodnej za złamanie plemiennych zasad. Tak więc, znajdują się tam po dziś dzień.

Po prostu gwiazdy
Gwiazdozbiór Oriona jest położony na tak zwanym niebieskim równiku i dlatego jest widoczny na całym świecie, tzn na obu półkulach. Co prawda w Australii jest do góry nogami… tak jak cała reszta na lądzie Down-Under. Muszę także dodać, że gwiazdozbiór Skorpiona wygląda przepięknie na firmamencie nieba. Nie miałam o tym pojęcia, ponieważ tej konstelacji praktycznie nie widać na polskim niebie. Podsumowując, muszę przyznać, że zawsze jestem zaintrygowana przepowiadaniem przyszłości z gwiazd, czytanie historii, które są zapisane pomiędzy nimi przez naszych przodków daje mi przyjemność, ale zwyczajne ich oglądanie w teraźniejszości to coś, co kocham najbardziej.

Advertisements

One thought on “Orion’s Belt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.